GTM-578LKZ8

Werkwijzer taakdelegatie

 1. Werkwijzer taakdelegatie

Werkwijzer Casemanagement onder taakdelegatie

SAS ZorgPortaal werkt op basis van deze ‘werkwijzer taakdelegatie’. Wij voldoen hiermee aan de hoge eisen van de Autoriteit Persoonsgegevens en hebben de samenwerking tussen bedrijfsarts en casemanager geoptimaliseerd.

Taakdelegatie is het herverdelen van taken die in opdracht en onder supervisie worden uitgevoerd, waarbij de eindverantwoordelijkheid blijft bij de delegerende bedrijfsarts. De casemanager mag gedelegeerde taken voor de bedrijfsarts uitvoeren, dit gebeurt in overleg tussen casemanager en bedrijfsarts.

Het delegeren van taken door de bedrijfsarts kan de bedrijfsgezondheidszorg doeltreffender en doelmatiger maken. Hierbij is het van belang dat taakdelegatie zorgvuldig en verantwoord plaatsvindt.

Voordelen:

 • De klachtenanamnese is door de casemanager uitgevoerd. Hierdoor kan de bedrijfsarts zich op de puur medische taken richten.
 • De bedrijfsarts kan zich meer bezig te houden met complexe problematiek.
 • De bedrijfsarts krijgt meer tijd om zich toe te leggen op andere taken naast de verzuimbegeleiding, zoals bijvoorbeeld inzet op preventie en advies.
 • Eventuele wachttijd voor een spreekuur bij de bedrijfsarts wordt korter.

Taken die door een bedrijfsarts gedelegeerd mogen worden aan de casemanager op het gebied van verzuimbegeleiding:

Procesmatige taken (deze mochten al gedelegeerd worden):

 • Probleemanalyse voorleggen aan werkgever en werknemer (bespreken).
 • Procesmatige informatie vastleggen in het procesdossier, zoals vervolgafspraak, hervattingsdatum of interventies.
 • Machtiging laten tekenen om informatie op te vragen bij behandelaar.


Bedrijfsgeneeskundige taken (nieuw te delegeren taken):

 • Medische anamnese afnemen.
 • Arbeidsanamnese afnemen.
 • Medische feiten en bevindingen vastleggen in het dossier van de gedelegeerde.
 • Terugkoppeling voor werkgever en werknemer opstellen.
 • Bepalen of en wanneer een vervolgafspraak nodig is.

Er zijn ook taken die niet voor taakdelegatie in aanmerking komen. Deze worden altijd door de bedrijfsarts uitgevoerd.

 • Het maken van werkafspraken met de casemanager.
 • Het toetsen van de uitvoering van de taken door de casemanager.
 • Het verzamelen van informatie ter bepaling van de bekwaamheid van de casemanager.

Een casemanager mag niet medisch oordelen.

De werknemers?

Werknemers hoeven niet te wachten op een spreekuur bij de bedrijfsarts. De casemanager kan de werknemer adviseren betreffende hun arbeidsongeschiktheid. Er kan direct vorm worden gegeven aan de re-integratie en de werknemer kan naar vermogen het werk hervatten.

De werkgever?

De werkgever hoeft niet te wachten op de uitkomsten van een spreekuur bij de bedrijfsarts en weet eerder wat hij kan verwachten van de werknemer qua verzuimduur en re-integratie.

De bedrijfsarts?

Doordat de casemanager de eerder genoemde taken uitvoert voor de bedrijfsarts heeft de bedrijfsarts, zodra een werknemer naar het spreekuur komt, een volledig dossier en kan zich in het spreekuur volledig richten op het opstellen en uitwerken van het te volgen verzuimbeleid. Indien het een complex dossier betreft, er sprake van stagnatie van de re-integratie is, of er is sprake van structurele afname van de belastbaarheid dan wordt de bedrijfsarts altijd geconsulteerd of ingezet.

De casemanager?

Omdat de casemanager onder taakdelegatie naast procesmatige taken ook bedrijfsgeneeskundige taken uitvoert heeft de casemanager inhoudelijk meer zicht op de problematiek. Hierdoor kan de casemanager de werkgever en werknemer beter adviseren ten aanzien van de re-integratie en (duurzame) werkhervatting. Door frequent overleg op dossier niveau tussen bedrijfsarts en casemanager én het structureel toetsen van de verzuimdossiers wordt de kwaliteit van de dienstverlening geborgd.

De casemanager onder taakdelegatie mag in het kader van privacy en AVG niet meer terugkoppelen aan de werkgever dan een casemanager welke niet onder taakdelegatie werkt! Het verschil zal zich vooral uiten in de begeleiding.